Tag Archives: дин

ДИН ЖАНА САЯСАТ

ДИН ЖАНА САЯСАТ. Коомдук аң-сезимдин формасы катары дин коомдун саясий турмушунда маанилүү ролду  ойнойт. Диндик текстерде адамдардын кылган иш-аракеттери кудайдан келди деген ойлор, түрдүүчө насыяттар, үгүттөр,  ар кыл аңгемелер, кудайга кулдук уруу, таазим кылуу, адам баласы бул жалган дүйнөдө жүрүп жыргай турган, тиги чын  дүйнөгө кам көрө турган көрсөтмөлөр камтылган. Динге ишенгендер өзгөчө жаштардын жана аялдардын арасында көп … Кененирээк »

ДИН ЫРЛАРЫ

Диндик ырлардын элдик оозеки чыгармачылыктын башка түрлөрүнөн дагы бир өзгөчөлүгү — аларды аткарууда кандайдыр бир турмуштук шарт, себеп түрткү болот жана ошого ылайыкташкан ырым-жырым, жөрөлгөлөрдүн аткарылыш процессинде ырдалат. Айрым диндик ырлардын өздөрүнө таандык байыртадан келе жаткан салттык обондору жана атайы адистешкен аткаруучулары да бар.

КЫРГЫЗДАРДЫН ДИНИЙ ИШЕНИМДЕРИ

Кыргызстанда патриархалдык феодалдык мамилелердин үстөмдүк кылып келиши элдин рухий турмушунда диндин маанилүү орунду ээлешине себеп болгон. Кыргыздардын официалдуу дини ислам болуп эсептелсе да, ал элдин диний түшүнүктөрүнүн толук мазмунун түзгөн эмес. Анын үстүнө мусулманчылык менен катарлаш диндин алгачкы формаларынын калдыктары да кыйла даражада сакталып келген. Азыркы Кыргызстандын аймагында исламдын таралышы IX-XIIк. таандык. Кыргыздар алгачкы диний ишенимдерин XVI к. чейин гана… Кененирээк »