Tag Archives: Коңурбай

АЛГАРА

АЛГАРА — Коңурбайдын тулпары. Эпостун бардык варианттарында кытайдын башкы баатыры, кол башчынын тулпары катары кеңири сыпатталат. Жусуп Мамайдын вариантында А., Манастын Аккуласы, Жолойдун Ачбууданы Чыңгыш аттуу какандын менчик бээсинен туулат. Коңурбай эпикалык душмандардын айла-амалдуусу жана эң коркунучтуусу. Эпостогу негизги оң, терс кейипкерлердей эле ал да согуштук тулпары менен баатыр, ансыз анын эрдик сапаттары толук ачылмак эмес. Коңурбайдын согуш… Кененирээк »