БААЛУУЛУКТАР ДҮЙНӨСҮ (ЖЕ АКСИОЛОГИЯ)

Аксиология — философиянын бир бөлүгү. Бул термин грекче axia — кымбат, баалуу жана logos — окуу деген сөздөрдөн чыккан. Аксиология — баалуу, кымбат нерселердин теориясы, ошол туурасындагы илим болуп эсептелет.

Адам болмуштагы нерсе, кубулуш, окуяларды таанып-билет, иликтеп түшүнөт. Бул анын тааным иш-аракети (познавательная деятельность) аркылуу жүзөгө ашат. Адам болмушту өзгөртүп курат, жаңы нерселерди жасайт, башка адамдар менен мамиле түзүп, коом турмушуна аралашат.

Рефератты көчүрүү