ДАСТАНДАР

Кыргыз фольклоруна шарттуу түрдө XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында баатырдык жомок же эпос сыяктуу эпикалык жанрдын жаңы формасы катарында поэма (дастан) кирет. Дастан — фарс сөзү. Фарс тилинде тарых, хикая (окуя), өткөн иштердин хикаясы деген мааниде айтылат». Эпостун бир күрдөөлдүү салаасы катарында көпчүлүк түрк элдеринин (азербайжан, түркмөн, өзбек, татар, каракалпак, казак ж. б.) адабиятынан оозеки жана жазма түрүндө орун алган, көнчүлүк окумуштуулардын көңүлүн озүнө буруп келген.

 

Рефератты көчүрүү