«КУЛМЫРЗА МЕНЕН АКСАТКЫН» тууралуу

«Мырза уул менен Аксаткын» аталган поэманын бир вариантын 1947-жылы Ноокат районундагы, Кызыл Бостон селсоветинин, III Интернационал колхозунун Абек кыштагында жашоочу Тажибаева Анаргүлдөн Каим Мифтаков жазып алган.

 

Рефератты көчүрүү