СӨЗДӨРДҮ СЕМАНТИКАЛЫК МААНИЛЕРИНЕ КАРАТА БӨЛҮШТҮРҮҮ.

Байыркы убактан тартып туугандык, үй-бүлө куруу (никелешүү) жагынан түрк
жана монгол элдеринин окшоштуктары бар. Бир уруудан тараган эркек бала
менен кыз бала арадан жети ата өтмөйүнчө үйлөнүүгө акысы болгон эмес, алар
үйлөнгөнгө чейин да, үйлөнгөндөн кийин да ырым-жырымдарды толук сакташкан.
Рефератты көчүрүү