ТАРЫХЫЙ ДООР

ТАРЫХЫЙ ДООР (Эпоха историческая) — бул тарыхтын объективдүү белгилердин негизинде айырмаланып турган узакка созулган ж-а сапаттык жактан өзгөчөлүү көрүнгөн мезгили. Т. д. бүткүл дүйнөлүк тарыхтын тигил же бул «кесимин» (учурун) коом өнүгүшүнүн ошол таптагы тенденциясына ылайык мүнөздөп турат. Ар бир тарыхый доордун объективдүү мазмунун аныктоо — аны конкреттүү анализге алуунун негизи болуп саналат. Т. д-дын чектери көпчүлүк учурда ири тарыхый окуялардын ж-а тарыхый инсандардын ишмердүүлүгү м-н аныкталат, бирок ал чектер абсолюттуу эмес, чен-өлчөмдүү, жылып турма. Т. д. түшүнүгү коомдук өнүгүүнүн жалпы теориясы м-н реалдуу тарыхый процессти байланыштырып, улаштырып туруучу звенонун милдетин аткарат.