ӨНҮГҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

  1. Өнүгүүнүн жаш курактык мезгилдерге бөлүнүшү
  2.  Мектеп окуучуларынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү
  3.  Өнүгүүнүн өз алдынчалуулукк өзгөчөлүктөрү
  4.   Өнүгүүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү

 

Рефератты көчүрүү