ПАРСОНС Талкотт

ПАРСОНС Талкотт (1902–1979) – америкалык социолог. Социологиядагы аракет теориясынын жана системалыкфункционалдык мектептин түзүүчүсү. Америкалык социология маанилүү даражада спецификалык, чектелген,  эмпирикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп жаткан учурда П. бүткүл көп түрдүүлүгү менен адамзат реалдуулугун камтыган  жалпы аналитикалык логика-дедуктивдүү теориялык системасын түзүүгө аракет кылган.

Кененирээк окуу

ПАТЕРНАЛИЗМ

ПАТЕРНАЛИЗМ, с а я с а т т а (лат. paternus – аталык) «аталык камкордуктун», кайрымдуулуктун саясаты,  идеологиясы. «Адамзат мамилелеринин» теорияларынын негизинде Америкада, Батыш Европанын өнүккөн  өлкөлөрүндө, Японияда ишке ашырылат. П. XX к. 20-ж. АКШда «социалдык партнерчулук» жана «социалдык  дүйнөнүн»

Кененирээк окуу

ПАТРИОТИЗМ

ПАТРИОТИЗМ (гр. раtriotes – мекендеш < раtris – Атамекен) – Ата мекенди сүйүү жана ага берилгендикти  чагылдыруучу идея, сезим, иш-аракет. Мекенинин ички турмушунун бардык тармагында ийгиликке жетишүүсүнө, эл  аралык аренада кадыр-баркынын бекемделишине жана кубаттуулугунун өсүшүнө көмөк берет. П. кылымдар бою

Кененирээк окуу

ПЛАТОН

ПЛАТОН (б. з. ч. 427–347-ж.) – байыркы грек ойчулу. Адамзаттын «эң жакшы жашоо» маселеси жөнүндө  тынчсызданып, П. аны акыл-эс ишке ашыра турган (бул мезгилдин ойчулдары үчүн акыл-эс каражат эмес, максат  болгон) мамлекеттердин моделин түзүүнүн жардамы менен чечүүгө аракет кылган. П.

Кененирээк окуу

ПЛУТОКРАТИЯ

ПЛУТОКРАТИЯ (гр. рlutos – байлык+kratos – бийлик, кубаттуулук) – 1) байлардын бийлиги; 2) өлкөдөгү мамлекеттик  бийлик эң бай өкүлдөрдүн кичине тобуна таандык болгон саясий түзүлүш. П. термини саясий түзүлүштүн өзгөчө  формасы катары байыркы грециялык ойчул жана жазуучу Ксенофонттун «Сократ жөнүндө

Кененирээк окуу

ПОЛИАРХИЯ

ПОЛИАРХИЯ (гр. < роlу – көп + агсhia – бийлик) бүгүнкү күндөгү саясий илимге америкалык саясат таануучу Р. Даль  аркылуу көбүрөөк даражада демократтык идеалга туура келген, реалдуу өкүм сүргөн саясий режимдерге мүнөздөмө  берүү үчүн киргизилген түшүнүк. Р. Далдын ою боюнча,

Кененирээк окуу

ПОПУЛИЗМ

ПОПУЛИЗМ (лат. роруlаг – эл) – идеялык жана саясий кыймылдар. Курч социалдык карама-каршылыктарды башынан  өткөргөн коомдун кээ бир катмарларынын: фермерлер, майда буржуазия, төмөнкү квалификациядагы жумушчулардын  социалдык-психологиялык күткөндөрүн, каалагандарын чагылдырат. Эреже катары, П. коомдун өнүгүүсүнүн кризистик  мезгилинде пайда болот. Популисттердин катарына

Кененирээк окуу

ПРЕЗИДЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesident: сөзмө-сөз: алдыда отуруучу) – мамлекеттеги жогорку кызматтагы адам, мамлекет  башчысы. Президенттик республикаларда аткаруучу бийликтин да башында турат. П. башка мамлекеттик,  коммерциялык жана коомдук органдарга жана уюмдарга кызматта туралбайт, ишкердик ишмердүүлүккө укугу жок.  Кыргыз Республикасында П. эл депутаты

Кененирээк окуу

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ 1) Конституцияга ылайык өзүнчө алынган региондук администрациялык түзүлүштүн  өзүн-өзү башкаруу институттарынын ишмердигинин токтотулушу жана башкарууну президент тарабынан дайындалган,  ага баш ийип. отчет берип туруучу өкүлдөр тарабынан, акыркы каражаттар аркылуу ишке ашыруу; 2) Конституцияда    көрсөтүлгөндөй белгилүү бир мезгилге чейин

Кененирээк окуу

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕСПУБЛИКА

ПРЕЗИДЕНТТИК РЕСПУБЛИКА – башкаруунун республикалык формасы. П. р-да президент шайлангандан кийин  олуттуу саясий өз алдынчалыкка ээ болот: Конституцияда көрсөтүлгөн өзгөчө абал болмоюнча кызматынан алынбайт  жана мөөнөтүнөн мурда кайра шайланбайт; парламентти чакырууга жана таркатууга конституциялык укугу болот;  АКШнын Конституциясына ылайык президент

Кененирээк окуу