Тег: изилдөө

ГЕНДЕРДИК ИЗИЛДӨӨЛӨР

ГЕНДЕРДИК ИЗИЛДӨӨЛӨР жыныс категориясын комплекс катары системалык изилдөө максатта учурдагы социомаданий окуулардын ичинен динамикалык өнүгүп жаткан жаш дисциплина. Г. и. предмети жыныстардын — эркек м-н аялдардын өз ара мамилелери, алардын кандайча өнүгүүсүн, иштөөсүн ж-а адамдын жашоосуна таасир берүүсүн талдоо эсептелет.

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗСТАНДЫН ГЕОГРАФИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ

Кыргызстандын табияты менен таанышуу, аймагын өздөштүрүү эң байыркы убактан алгачкы жамаат коомунан эле башталган. Төмөнкү палеолиттен берки эмгек куралдарынын, үңкүрлөр менен эзелки тургун жайлардын, петроглифтердин табылышы адамзаттын Теңиртоону байыртадан эле мекендегенинин далили. Өлкөнүн акыркы 300 миң жылдан берки тарыхы биздин

Кененирээк окуу

ИЛИМИЙ ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Методологиянын аныкталышы жана деңгээлдери Илимий педагогикалык изилдөөнүн методологиясынын мүнөздөмөлөрү Илимий педагогикалык изилдөөлөрдүн мүнөздөмөлөрү жана өзгөчөлүктөрү   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ

 1.    Кадимки традициялык методдор 2.    Педагогикалык эксиеримент 3.    Педагогикалык тест 4.    Педагогикалык — социологиялык методдор 5.    Математикалык — статистикалык методдор   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫ, АНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИЛЕРИ            

1.  Кыргыз тилинин морфологиясы, анын изилдөө объектилери жөнүндө жалпы түшүнүк. 2.  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы түшүнүк. 3.  Сөз түркүмдөргө бөлүштүрүүнүн принциптери.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗСТАНДЫ ИЛИМИЙ ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨНҮН БАШТАЛЫШЫ

XIX к. экинчи жарымы XX к. башы Кыргызстан үчүн илимий жакы ачылыштардын доору болгон. Россия империясы менен Улуу Британиянын Кыргызстан үчүн атаандашуусунун натыйжасында орус өкмөтү бул аймакты изилдөө үчүн каражатты көбүрөөк бөлгөн. Натыйжада Россиялык бир катар илимий мекемелер өздөрүнүн окумуштууларын этнографтарды,

Кененирээк окуу