Тег: лексика

ТИЛДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШЫ

Тилдик катнаштын каналдары көп. Башка тилдерден сөз алуу – сөздүктү байытуунун бир булагы. Дүйнөдө башка тилдер менен контакт түзбөгөн же лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил учурабайт.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

МОНГОЛ, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНЕ ОРТОК ЛЕКСИКА

Монгол тилдери менен түрк тилдерине орток лексика бардык мезгилде бул тилдердин тектештигин ырастайт. Чет тилдик сөздөр ошол чет тилдин өзүндө гана морфемаларга ажыратылат. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ЛЕКСИКАДАГЫ ТӨЛ СӨЗДӨРДҮН ТЕКТЕШТИГИ

Г. Д. Санжеев монгол тилиндеги түрк сөздөрүн, ошондой эле түрк тилдериндеги монгол сөздөрүн фонетикалык белгисине карай ажыратуу мүмкүн эмес, морфологиялык белгисине жараша ажыратуу керектигин айтат. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН БАЙЫРКЫДАН КАЛГАН ЛЕКСИКАСЫ

Биздин замандын VI–VIII кылымдарында түрк будундарынын (элдеринин) тамгасы болгон. Ошол тамгалар чегилген таш, граниттен жасалган эскерткичтердин бетинде байыркы адабий тилдин үлгүсү сакталып турат. Мына ошол тилди азыркы түрк тилдеринин тарыхын үйрөнүүгө негиз кылып алабыз.Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ЖЕР-СУУ АТТАРЫНЫН ЛЕКСИКАЛЫК-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАКТАН БӨЛҮНҮШҮ

Жер-суунун аты, конкреттүү обьектини билдирүү менен бирге, семантикалык жагынан кандайдыр бир маани бере тургандыгы талашсыз. Ачыгыраак айтканда, кайсы гана топонимди алып карабайлык, алардын ар бири өз алдынча эстелик чынында да, азырынча жана бүгүнкү күн үчүн гана белгисиз аттардын болушу мүмкүн. Бул толук түшүнүктүү, анткени көп

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ЛЕКСИКАСЫНЫН КОЛДОНУЛУШ ЧӨЙРӨСҮНӨ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ (ДИАЛЕКТИЗМ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ТЕРМИНДЕР).        

1. Диалектизмдер. 2. Профессионализмдер. 3. Терминдер. 4. Жаргондук – арготикалык сөздөр.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу