Метка: Талас

Таласская область

Таласская область расположена в северо-западной части Кыргызской Республики. Она была образована 22 июня 1944 года. В составе области 4 района (Таласский, Бакай-Атинский, Кара-Бууринский, Манасский), 1 город — Талас, 90 сел, объединенные в 35 айыл окмоту. Граничит на северо-западе с Казахстаном,

Кененирээк окуу

ЧҮЙ ЖАНА ТАЛАС ӨРӨӨНДӨРҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ УРУУЛАРЫНЫН ОРУСИЯ ИМПЕРИЯСЫНЫН КОЛ АСТЫНДА КАЛЫШЫ. БАЙТИК БААТЫРДЫН КӨТӨРҮЛҮШҮ

Орус аскерлеринин Чүй өрөөнүнө жаңы жортуулу. Байтик баатырдын көтөрүлүшү. Узун-Агач салгылашуусу. Токмок, Бишкек чептерин ээлөө. Орус аскерлеринин Чүй өрөөнүнө алгачкы жүрүшү. 50-жж. аягы — 60 жж башындагы падыша аскерлеринин жортуулдары. Байтик баатырдын көтөрүлүшү. Орусиянын Жети-Сууну толук каратуу аракетинин күчөшү.  

Кененирээк окуу

ЧҮЙЛҮК ЖАНА ТАЛАСТЫК КЫРГЫЗДАРДЫН РОССИЯНЫН БУКАРАЛЫГЫН КАБЫЛ АЛЫШЫ

XIX к. 60-жж. Кокон хандыгы менен Россиянын тирешүүсү күч алып, Жети-Суу аймагы, анын ичинде Чүй өрөөнү, бул карама-каршылыктар даана байкалган аймакка айланган. Түштүк кыргыздарынан айырмаланып, түндүк кыргыздары Кокон хандыгынын саясий турмушунун пассивдүү байкоочулары болушкан. 1860-1862-жж. сарыбагыш уруусунун тынай уругунун маналтары

Кененирээк окуу