ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

1.   Тарбиялоо процессииин закон ченемдүүлүктөрү

2.    Тарбиялоо процессинин принциптеринин өзгөчөлүктөрү

3.    Тарбиялоо процессинин принциптер системасы

 

Рефератты көчүрүү