Метка: илим

Педагогика илим жана искусство катарында

К. Д. Ушинский тарабынан коюлган педагогика илимби же искусствобу деген суроону П. П. Блонский карап чыгып,  ал тарбиячыга теориялык билим да, билгичтик да жана талант да керек деп эсептеген. Билгичтикке жеке тажрыйба  жетилтет, жеке чыгармачылыктын натыйжасы бар; талантка ээ болууга

Кененирээк окуу

Педагогиканын тармактары жана бөлүмдөрү, алардын башка илимдер менен болгон байланыштары

 Педагогика өсүп-өнүгүү жолунда анын айрым бөлүмдөрү билимдердин өз алдынча тармактарына бөлүнгөн. Мис.,  билим берүүнүн жана окутуунун теориясы (дидактика), тарбиялоонун теориясы, мектеп ишин уюштуруу жана аны  башкаруу жөнүндөгү билимдердин системасы (мектеп таануу). Айрым окуу предметтерин окутуунун методикалары да  педагогика тармактары болуп

Кененирээк окуу

ЛОГИКАНЫН ИЛИМИ

ЛОГИКАНЫН ИЛИМИ, Гегелдин диалектикалык методу кеңири түшүндүргөн, «Чоң логика» («Wissenschaft logik» 1812-16) деп аталган негизги чыгармасы. Ал «Болмуш туурасында илим», «Маңыз туурасында илим», «Түшүнүк туурасында илим» деген үч бөлүктөн турат. Гегель 1831-жылы анын 2- басылышын басууга даярдай баштап, толук кайра

Кененирээк окуу

НОРМАЛДУУ ИЛИМ

НОРМАЛДУУ ИЛИМ (Нормальная наука) — Т. Кундун «Илимий революциялардын структурасы» аттуу китебиндеги илимий коомчулукта парадигма деп аталган кандайдыр бир нормага ылайык ишмердүүлүгүн белгилеген негизги терминдердин бири. Н. и-дин табиятын ар түрдүү концептуалдык, инструменталдык ж-а математикалык маселелер м-н баш катырмаларды берү

Кененирээк окуу

ИЛИМ

ИЛИМ — болмуш (жаратылыш, адам, коом, ой) ж-дө объективдүү жаңы билимдерди теориялык жактан системалаштырып, иштеп чыгууга                           багытталган илимпоздордун, алардын билимдери м-н жөндөмдүүлүктөрүн, квалификациясы м-н тажрыйбасын; илимий эмгектин бөлүнүшү

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ

 1.    Кадимки традициялык методдор 2.    Педагогикалык эксиеримент 3.    Педагогикалык тест 4.    Педагогикалык — социологиялык методдор 5.    Математикалык — статистикалык методдор   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ПРЕДМЕТИ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ

1.   Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы 2.    Педагогика илиминин негизги мүнөздөмөлөрү 3.    Педагогика илиминин башка илимдер менен байланышы   Рефератты көчүрүү  

Кененирээк окуу

ФОНЕТИКА – ТИЛ ИЛИМИНИН БИР БӨЛҮМҮ      

1.  Азыркы кыргыз адабий тили. 2.  Фонетика, анын изилдөө  объектиси жана тармактары. 3.  Сүйлөө  органдары жана алардын аткарган кызматы.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу