Метка: кыргыз

ИШЕНИМ КАТ

Ишеним кат – бул бир жактын (ыйгарым укук берүүчү) экинчи жакка (ыйгарым укукка ээ болуучу) жазуу түрүндөгү ишеним артуусу, ыйгарым укук берүүсү. Башкача айтканда, жеке кишинин, жамааттын же уюмдун кызыкчылыгын көздөп, алардын атынан иш жүргүзүү үчүн башка бирөөгө берилген расмий документ.

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ ОРУС ТИЛИНИН ТААСИРИ

Кыргыз тили изилденип, предмет катарында окутулушу Улуу Октябрь революциясынан кийинки жылдарга туура келет. XIX кылымдын 2-жарымында чыгып турган «Түркстан валиаты (1870–1883)» менен «Дала валиаты (1883–1902)» газетасынын бир номериналып текшерсек, андагы 6524 сөздүн ичинде 369 сөз (жекече 89) орус тилинен киргендиги аныкталат. Бул

Кененирээк окуу

МААЛЫМ КАТ

Маалым кат – тигил же бул фактыны же окуяны тастыктоочу, сыпаттоочу мазмундагы документ. Маалым катты негизинен 2 түргө ажыратышат. Биринчиси, кызматтык мүнөздөгү факты жана окуя жөнүндө маалымат берилүүчү маалым каттар. Ал тиешелүү мекеменин жетекчилиги, жогорку органдардын талабы же көрсөтмөсү менен даярдалат. Анда изилдөө,

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КАБЫЛ АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ДИАХРОНДУК, СИНХРОНДУК АБАЛЫ

Кыргыз тилине араб жана иран тилдеринин генеалогиялык жакындыгы жок, булар – ар башка системадагы тилдер. Ошондуктан, бул тилдерден алынган сөздөр түзүлүшү жактан туунду, же татаал сөз болсо да, алардын морфемалары кыргыз тилине таанылбайт. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

КУЛАКТАНДЫРУУ

Кулактандыруу өткөрүлө турган иштер жөнүндө белгилүү уюмдун, топтун, жамааттын мүчөлөрүнө алдын ала билдирүү же эскертүү үчүн жазылат (кээде айтылат). Аны окуган (уккан) адамдар көрсөтүлгөн иш-чарага катышууга, талап кылынган маселе боюнча тийиштүү мамилесин билдирүүгө милдеттүү. Кулактандыруу илинген күндөн тартып атайын кагазга

Кененирээк окуу

ИРАН ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР

«Иран» деген термин орто кылымдагы «эран», тажик тилинде еран, парсы тилинде иран, биздин заманга чейин жашаган арйа (арийа) деген фарсы тилинде сүйлөөчү этникалык уруунун атынан пайда болгон. Азыр фарсы тилинен таралган бир канча тилдерди бириктирүүчү термин катарында колдонулуп келе жатат. Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

КЕЛИШИМ

Эки же андан көп тараптын тигил же бул маселе (экономикалык, укуктук ж.б) боюнча өз ара мамилелерин жөнгө салуучу укуктук документ. Келишим жарандардын ортосунда, жаран менен уюмдардын ортосунда, мекеме, уюм менен башка мекеме, уюмдардын ортосунда түзүлүшү мүмкүн. Келишим түзүүнүн жалпы жоболору КРнын

Кененирээк окуу

БАШКА ТИЛДЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ӨЗДӨШТҮРҮЛҮШҮ

Октябрь революциясынан кийин кыргыз тили орус тилинин эсебинен өз лексикасын байытып, анын артынан фонетикасы акырындап прогресске бара жаткандыгы басмада белгиленип келе жатат. Тилдеги жаңылыктар ар дайым эскинин жок болушун күтүп турбайт.   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

МҮНӨЗДӨМӨ

Мүнөздөмө жетекчилик тарабынан мекеме, уюм, ишкананын кызматкерине берилген расмий документ болуп саналат. Анда кызматкердин же адистин кесиптик, коомдук, илимий ж.б. ишмердиги, ошондой эле ишмердик жана моралдык сапаттары чагылдырылат. Мүнөздөмө адистин суранычы боюнча атайы окууга кирүү, башка ишке которулуу, кызматтык жогорулоо, сунуштоо максатында жазылат. Мүнөздөмөнүн

Кененирээк окуу

АРАБ ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨРДҮН ФУНКЦИЯСЫ

Турмуш, тиричиликте дайым колдонула турган кызматы көп сөздөр: акыйкат, азап, айып, доор, жыныс, залал, каат, кадыр, кайрат, кубат, карып, каржы, карыз, касиет, кыял, мазак, максат, мурас, мүнөт, сабыр, талап, тарап, урмат, шарт ж. б. Коомдук иштерге катышкан терминдер: адап, залым, зулум, илим,

Кененирээк окуу