Метка: педагогика

АБСТРАКЦИЯ

АБСТРАКЦИЯ —   –  (лат. abstraktio)  –  таанып-билүүнүн диалектикалык жолунун этаптарынын бири; кубулушту,  процессти үйрөнүүдө  анын олуттуу эмес белгилери эске алынбастан, жөнөкөйлөштүрүп «таза түрдө» кароо ыкмасына  негизделген изилдөө методу.  Балада алгачкы А. анын күндөлүк аракетинде калыптанат. Мис., эки жашка чейинки бала

Кененирээк окуу

Педагогика илим жана искусство катарында

К. Д. Ушинский тарабынан коюлган педагогика илимби же искусствобу деген суроону П. П. Блонский карап чыгып,  ал тарбиячыга теориялык билим да, билгичтик да жана талант да керек деп эсептеген. Билгичтикке жеке тажрыйба  жетилтет, жеке чыгармачылыктын натыйжасы бар; талантка ээ болууга

Кененирээк окуу

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугу

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугунун натыйжасында “кошунду” дисциплиналар пайда  болду. Мис., педагогиканын социология менен биригүүсү (педагогикалык социология), психология менен кошундусу  (педагогикалык психология), медицина менен биригүүсү (дарылоо педагогикасы), искусство таануу менен кошундусу (театрдык, музыкалык педагогика), укук таануу менен биригүүсү 

Кененирээк окуу

Педагогиканын тармактары жана бөлүмдөрү, алардын башка илимдер менен болгон байланыштары

 Педагогика өсүп-өнүгүү жолунда анын айрым бөлүмдөрү билимдердин өз алдынча тармактарына бөлүнгөн. Мис.,  билим берүүнүн жана окутуунун теориясы (дидактика), тарбиялоонун теориясы, мектеп ишин уюштуруу жана аны  башкаруу жөнүндөгү билимдердин системасы (мектеп таануу). Айрым окуу предметтерин окутуунун методикалары да  педагогика тармактары болуп

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА

Педагогика – тарбиялоо, билим берүү жана окутуу проблемаларын изилдеп үйрөнүүчү теориялык жана прикладдык  илимдердин жыйындысы. Университеттерде, институттарда ж. б. окуу жайларында адистештирилген программалар  боюнча окутулуучу курс да педагогика деп аталат. Педагогика адегенде балдарды тарбиялоонун теориясы катары  өнүккөн. Азыркы педагогика окутуу

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ИЗИЛДӨӨ МЕТОДДОРУ

 1.    Кадимки традициялык методдор 2.    Педагогикалык эксиеримент 3.    Педагогикалык тест 4.    Педагогикалык — социологиялык методдор 5.    Математикалык — статистикалык методдор   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН ЗАКОН ЧЕНЕМДҮҮЛҮКТӨРҮ

1.   Тарбиялоо процессииин закон ченемдүүлүктөрү 2.    Тарбиялоо процессинин принциптеринин өзгөчөлүктөрү 3.    Тарбиялоо процессинин принциптер системасы   Рефератты көчүрүү

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА ИЛИМИНИН ПРЕДМЕТИ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ

1.   Педагогика илиминин пайда болушу жана калыптанышы 2.    Педагогика илиминин негизги мүнөздөмөлөрү 3.    Педагогика илиминин башка илимдер менен байланышы   Рефератты көчүрүү  

Кененирээк окуу