Категория: Макалалар

Педагогика илим жана искусство катарында

К. Д. Ушинский тарабынан коюлган педагогика илимби же искусствобу деген суроону П. П. Блонский карап чыгып,  ал тарбиячыга теориялык билим да, билгичтик да жана талант да керек деп эсептеген. Билгичтикке жеке тажрыйба  жетилтет, жеке чыгармачылыктын натыйжасы бар; талантка ээ болууга

Кененирээк окуу

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугу

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугунун натыйжасында “кошунду” дисциплиналар пайда  болду. Мис., педагогиканын социология менен биригүүсү (педагогикалык социология), психология менен кошундусу  (педагогикалык психология), медицина менен биригүүсү (дарылоо педагогикасы), искусство таануу менен кошундусу (театрдык, музыкалык педагогика), укук таануу менен биригүүсү 

Кененирээк окуу

Педагогиканын тармактары жана бөлүмдөрү, алардын башка илимдер менен болгон байланыштары

 Педагогика өсүп-өнүгүү жолунда анын айрым бөлүмдөрү билимдердин өз алдынча тармактарына бөлүнгөн. Мис.,  билим берүүнүн жана окутуунун теориясы (дидактика), тарбиялоонун теориясы, мектеп ишин уюштуруу жана аны  башкаруу жөнүндөгү билимдердин системасы (мектеп таануу). Айрым окуу предметтерин окутуунун методикалары да  педагогика тармактары болуп

Кененирээк окуу

ПЕДАГОГИКА

Педагогика – тарбиялоо, билим берүү жана окутуу проблемаларын изилдеп үйрөнүүчү теориялык жана прикладдык  илимдердин жыйындысы. Университеттерде, институттарда ж. б. окуу жайларында адистештирилген программалар  боюнча окутулуучу курс да педагогика деп аталат. Педагогика адегенде балдарды тарбиялоонун теориясы катары  өнүккөн. Азыркы педагогика окутуу

Кененирээк окуу

КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ АРАБ ТИЛИНЕН КЕЛГЕН СӨЗДӨР

Тарыхтан маалым болгондой, кыргыздар биздин замандын VI-VIIIкылымдарында Орхон-Енисей жазуусун, андан кийин уйгур жазуусунколдонушкан. Кийинчерээк анын ордун араб жазуусу ээлегени белгилүү.Бирок колдо бар материалдардын негизинде кыргыздар араб жазуусун кайсымезгилден тартып пайдалана баштаганын так айтуу кыйын. Окумуштууларархивдик материалдарга таянуу менен кыргыздар XIX

Кененирээк окуу

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы»

«ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТҮРК», «Түркий тилдер сөз жыйнагы» – улуу аалым Махмуд Кашгари 1072–77-ж. жазган энциклопедиялык сөздүк. Сөздүктө түрк тилдүү элдердин (чигил, йагма, карлук, оргу, кыргыз, огуз, тухси, уйгур, кыпчак ж. б.) тилдериндеги 7500дөй сөз камтылып, арабчага которулган. 300гө жакын макал-лакап,

Кененирээк окуу

БАЙЫРКЫ ТҮРК ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ

БАЙЫРКЫ ТҮРК ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ – 7–12-к. түрк уруулары ж-а элдери колдонгон жазма. Ташка, кагазга руна, уйгур, брахма, согда, манихей, сирия (эстрангело) жазуусунда, араб тамгасы м-н түрк тилинде жазылган чыгармалардын кеңири түрү. Негизинен байыркы түрк эстелигин руна сымал жазма түзөт. Кыргыз

Кененирээк окуу

СОГУШ ЖАНА КУРАЛДУУ КОНФЛИКТ

СОГУШ ЖАНА КУРАЛДУУ КОНФЛИКТ – белгилүү саясий максатка жетүү үчүн зордук-зомбулукту колдонуу  даражасы менен айырмаланышкан социалдык кубулуштар. Согуш өзүнүн маңызы боюнча – бул же тигил  мамлекеттердин (таптардын) саясатынын зордук-зомбулук каражаттары менен улануусу. Согуш саясий мазмунга ээ, ал  ички жана тышкы

Кененирээк окуу

ТЕМИР ДООРУ

ТЕМИР ДООРУ болжолу б. з. ч. 8-к-дан башталат. Ал темирден жасалган эмгек ж-а согуш куралдарынын пайда болушу, кеңири жайылышы м-н мүнөздөлөт. Т. д-нун техникалык жагынан эң негизги жетишкендиги кенден темирди нымдуу үйлөө ыкмасы м-н алуу болуп саналган. Жаңыдан пайда болгон

Кененирээк окуу

АБДЫРАХМАНОВ Ыбырайым

АБДЫРАХМАНОВ Ыбырайым, ылакап аты Ак Молдо (1888, Ысыккөл облусу, Жетиөгүз р-ну, Чырак айылы– 1967, Атбашы р-ну, Казыбек айылы) – манасчы, этнограф, педагог; кыргыз фольклорун жыйноочу ж-аизилдөөчү. 1905-ж. Караколдо татар мектебин бүтүрүп, мугалим болуп иштеген. 1916-ж. Атбашыга келипмугалимчиликти уланткан. 1939-ж. Бишкектеги

Кененирээк окуу